Alliantie Alliance Allianz d19-20


Wie is d19-20?

Alliantie D1920 is een alliantie van burgers bestaande uit boerenbewegingen, vakbewegingen en sociale bewegingen die opkomen tegen de nieuwe vrijhandelsakkoorden. Deze vrijhandelsakkoorden zijn gekend onder als TTIP, CETA, TISA en alle andere vrijhandelsakkoorden die vandaag onderhandeld worden. d19-20 onderscheidt zich van andere organisaties door directe actie.

Stuurgroep d19-20

De voornaamste organisaties die in de coördinatie zitten, zijn Flemish Milkboard en Mig, CNE (Waalse LBC), Constituante, JOC (Jeunes Ouvriers Chretiens), MOC (Mouvement Ouvriers Chretiens), ACW, Beweging.Net, ACV Brussel-Halle-Vilvoorde, ACOD-LRB Openbare Diensten, CEO, CATDM en het MPEVH

Leden van bovenstaande organisaties en het burgerplatform Constituante vormen en sturen de kern van d19-20. Een 20-tal personen coördineren en vergaderen op regelmatige basis.

Specialisatie

d19-20 is een actie-alliantie. Deze alliantie is actief tussen de wereld van de landbouw (boerenbewegingen), de wereld van de arbeid (syndicaten) en de wereld van de verenigingen. De Europese commissie moet de onderhandelingen stoppen. Zij hebben niet de democratische legitimiteit om als politiek vertegenwoordiger te fungeren. Aangezien zij niet langer de rechten van de burgers verdedigen. De acties vertrekken vanuit een brede democratische mobilisatie en leiden tot grootschalige demonstraties en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hierbij manifesteren we onszelf tegenover de instellingen die de beslissingen nemen zonder eerst naar de burgers te luisteren.

Historiek

In 2012 had de Europese Commissie bij monde van Karel Degucht een mandaat om te onderhandelen met Amerika en Canada. De European Milkboard organiseerde in oktober een actie op het Luxemburgplein in Brussel. Duizenden tractoren omsingelden toen de Europese wijk. Ook de boerenmarkten van Gent waren daar aanwezig om er mee de Europese acties van de melkboeren te ondersteunen. Dit had weinig invloed vandaar dat wij rechtstreeks en fysiek met de Europese Commissaris in debat gingen. Dit heeft toen grote media-aandacht gekregen. Na deze actie deden de boeren een oproep om rond het TTIP een breder front te maken. Dit en de klacht die Constituante neerlegde rond het soberheidsverdrag werd de start van d19-20. De alliantie is eigenlijk ontstaan door de strijd tegen de soberheid (de wereld van de arbeid) verbonden met de strijd tegen de vrijhandel vanuit de wereld van de landbouw.

d19-20 is begonnen in 2013 tijdens de ratificatieronde van het Europees Soberheidsverdrag. Vakbonden en enkele boerenorganisaties kwamen op tegen het Europees soberheidsbeleid. Dat heeft geleid tot enkele vergaderingen en tot de eerste omsingeling van de Europese top op 19 en 20 december 2013. Vandaar de naam d19-20.

In 2013 was nog niet iedereen overtuigd over de impact van de Europese greep op het beleid dat een soberheidsbeleid werd. De Griekse crisis heeft het spel van Europa heel duidelijk gemaakt. Daarnaast onstond er dankzij onze acties en niet door parlementsleden, de Europese Commissie of de regeringen van de lidstaten een debat over TTIP De omsingeling in 2013 was slechts een begin. Een nieuwe bijzondere burgeralliantie werd op de kaart gezet. De mooiste ervaring was de omsingeling van de Europese top in 2014. We verzamelden met ongeveer 5000 mensen reeds heel vroeg in de morgen. Het gevolg was dat Europese leiders hun Europese top vroeger hebben afgesloten.

Ons Doel

Het gemeenschappelijk doel was initieel tweeledig: het soberheidsbeleid aanvallen en de vrijhandelsakkoorden bestrijden. Vandaar dat we een heroriëntatie hebben aangenomen om ons te focussen op het TTIP en CETA. De ambitie is om deze vrijhandelsakkoorden, zowel TTIP als CETA te stoppen. Onze ambitie is dezelfde als de beweging die tot stand gekomen is, in het begin van deze eeuw tegen het multilateraal investeringsakkoord die de aanleiding heeft gegeven tot de anders(anti)globalistische beweging.

In 2001 was er in Seattle een grote conferentie over het multilaterale investeringsakkoord. Een mondiale coalitie van bewegingen hebben die top omsingeld en geblokkeerd. Hierdoor is deze niet kunnen doorgaan. Vandaag zijn burgers dermate bewust over het negatief effect van al die multilaterale akkoorden. De procedures die gebruikt worden, zijn allesbehalve democratische procedures. Die akkoorden worden eigenlijk gekoloniseerd door de haute finance en de multinationale lobby's. Onze ambitie is dat TTIP, CETA, TISA, niet doorgaan.

Wij geloven dat mensen zich kunnen verenigen en bepaalde grote onheilspellende beslissingen kunnen stoppen. We zijn een constructieve beweging die de onderhandelingen over TTIP wensen te stoppen door met NGO's, burgerbewegingen en syndicaten samen te werken. We willen de gevaren rond het TTIP aantonen. Een debat opstarten. De wereld van de arbeiders en de wereld van de boeren, lijken twee verschillende werelden, maar bewijzen dat we samen kunnen werken. Daarmee wensen we een bijdrage te leveren aan de samenleving in tijden van crisis en oorlog. Het primaire in de samenleving namelijk de voedselvoorziening moet hierdoor op de voorgrond komen. Het idee dat wij samen met de boeren optrekken, om de democratie te waarborgen vanop de onderhandelingstafels van TTIP. Dat is onze bijdrage aan de samenleving.

Successen

Het is reeds een groot succes dat deze alliantie is gevormd. d19-20 heeft het verzet rond de vrijhandelsakkoorden op de agenda gezet. d19-20 heeft reeds driemaal (eind 2013, 2014 en 2015) de Europese top in Brussel omsingeld. Dit alles om een duidelijk signaal te geven op tweeërlei vlak: enerzijds het aankaarten van het soberheidsbeleid en anderzijds het stoppen van de Vrijhandelsakkoorden. d19-20 heeft het maatschappelijk debat rond TTIP op de agenda gezet voor de burgerverenigingen en de burgerbewegingen. d19-20 is er ook in geslaagd om de eerste top van Donald Tusk in december 2014 vroeger te doen eindigen.

Toekomstvisie d19-20

We hopen in een situatie te staan die te vergelijken is met de antiglobalistische beweging. Dat we kunnen vertrekken vanuit een overwinning en dat die beweging tegen TTIP effectief iets heeft kunnen bereiken. Dan zit je terug in een situatie waarin er nieuwe referentiepunten zullen komen. In het andere geval natuurlijk: indien wij daar absoluut niet in slagen, is het niet te voorzien waar we binnen 5 jaar zullen staan.De sterke troeven van d19-20 is het feit dat we kunnen putten uit een veelheid aan gedeelde actiemiddelen en ervaringen. De centrale rol van de boeren. En een derde sterk punt is dat wij een federale aanpak hebben met Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstalige met ankerpunt bij andere Europese bewegingen.

Het zwakke punt waarmee wij vandaag te maken hebben, is de verwarring die er wordt geschapen. De grote moeilijkheid voor ons, is om tot een eengemaakt actiefront te komen. We hebben een eengemaakt verzet, dat betekent niet altijd een eengemaakt actiefront. Het positieve punt is dan weer dat wij een open, democratische agenda hebben, waarbij onze objectieven open en bloot en radicaal naar voren geschoven worden. Iedereen kan de keuze maken om zich daarbij aan te sluiten, zowel bewegingen als burgers. We willen ook nog dieper gaan met ons actiefront en ook meer onderbouwde teksten en voorstellen maken. Via de actie zijn we er in geslaagd om het debat op gang te brengen. We willen meer alternatieven formuleren om bepaalde debatten nog dieper uit te diepen. We maken ook teksten die we ter discussie voorleggen aan zoveel mogelijk mensen.

Dat zijn dingen die we rond andere thema's nog meer wensen te doen. We hebben heel wat capaciteiten: gaande van expertises bij openbare diensten via de vakbonden, mensen uit de klimaatbewegingen en dergelijke, waarmee we zelf veel denkwerk voor een betere en rechtvaardige samenleving kunnen verrichten.

Alliantie Alliance Allianz d19-20