Alliantie Alliance Allianz d19-20


Manifest

__ d19-20

d19-20 is een niet-partijgebonden alliantie van burgers, boeren, vakbonden en verenigingen tegen de soberheidspolitiek in België en Europa.

__ Werking

De alliantie is stap voor stap opgezet vanuit de actiedag van 19 december. Uit het positief bilan van deze actiedag heeft de coordinatie onderstaande werkingsafspraken op gesteld ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering. Doel van deze afspraken is op termijn een burgeralliantie te smeden, gesteund door organisaties die willen toetreden tot D19-20. Wij willen én ruimte openheid én genoeg samenhang bewaren met capaciteit om beslissingen te nemen en uit te voeren.

__ Onze doelstellingen

• De Alliantie is opgericht om efficiënt verzet te organiseren tegen het soberheids- en liberaliseringsbeleid, in het bijzonder het Soberheidsvedrag en het Transatlantisch Vrijhandelsakkoord. Dit verzet stopt niet met de uitvoering van een van deze teksten. Wij ageren tegen elke soberheids- en liberaliseirngspolitiek.
• Ons doel is effectief en globaal te wegen op de politiek in België ( federaal en regionaal) en in de EU. Wij willen de strijd tegen de soberheid en voor een reeële democratie versterken. Daarvoor willen wij een krachtsverhouding creeëren. Vandaar dat wij een aantal prioriteiten stellen, het Soberheidsvedrag en het Vrijhandelsakkoord, om te tonen dat er alternatieven zijn.

__ Onze identiteit: d19-20 is een alliantie van burgers en organisaties

• Burgers
◦ Elk individu kan zijn of haar steun bevestigen aan de Alliantie en individueel lid worden.
• Organisaties
- De Alliantie staat open voor alle verenigingen die onze doelstellingen en werkingsafspraken delen, behalve anti-democratische, racistische of sexistische organisaties. Man-vrouw gelijkheid en afwijzen van racisme maken deel uit van onze waarden.

- Grote of kleine politieke partijen of verenigingen waarvan het voornaamste doel de steun aan een partij of lijst is, kunnen geen lid worden van de Alliantie. Zij kunnen een simpathisantenstatuut krijgen. Ze kunnen ons platform onderschrijven, maar kunnen zich niet beroepen op onze steun.

- Naast de ledenorganisaties kunnen verenigingen kiezen om tijdelijk waarnemer te zijn alvorens te beslissen om lid te worden.

- Wij respecteren de wil om zeer diverse thema’s (sociaal, ecologisch, economisch, gender, cultureel, noord-zuid…) te vertegenwoordigen alsook het geheel van de gewesten en gemeenschappen in dit land (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Duitstalige gemeenschap)

- Toetreding tot de Alliantie is niet gekoppeld aan een financiële bijdrage, maar zonder vrijwillige bijdragen in geld en tijd kan er niet zelfstandig gewerkt worden.

- Elke vereniging kan uit de Alliantie stappen wanneer zij dat wenst.

__ Onze werking

Een Algemene Vergadering verzamelt alle leden (individuen en organisaties) die willen deelnemen.
De beslissingen worden genomen op basis van voorstellen van de coordinatie.
Er wordt zo veel mogelijk bij consensus beslist.
Stemmen kan:
a) Om de doelstellingen of de werkingsafspraken te wijzigen, en wel bij unanimiteit van de aanwezigen en minstens 2/3 goedkeuring van de aanwezigen of vertegenwoordigde organisaties.
b) Om onze doelstellingen uit te werken : beslissingen met ¾ meerderheid van de aanwezigen. Organisaties hebben een zelfde aantal stemmen.

De Algemene Vergadering kan ook vragen en voorstellen doen aan de Coordinatie.

- De coordinatie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties van de Alliantie en is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering. Haar samenstelling beoogt een zelfde evenwicht als binnen de alliantie zelf: boerenorganisaties, vakbonden,sociale bewegingen uit veschillende gewesten en gemeenschappen. De coordinatie wordt minstens een keer per jaar bevestigd. Organisaties die er om vragen kunnen toetreden.

- Verslagen van de Algemene Vergadering en de coordinatie vormen de basis van de besluitvorming tot nadeer ander besluit.

__ Vergadermethode

- Voor elke vergadering wordt een of meerdere voorzitters aangeduid die de werkingsafspraken en de dagorde bewaken.

- De Algemene Vergadering kan werkgroepen oprichten. Elke werkgroep kan een vertegenwoordiger aanduiden in de coordinatie.

- Deelname van alle aanwezigen op de Algemene vergadering wordt gestimuleerd.

Alliantie Alliance Allianz d19-20