Alliantie Alliance Allianz d19-20


Open brief aan de Belgische regeringen en parlementen

Brussel, 24 juni 2016

Betreft: TTIP, de nakende ondertekening van CETA en de “STOP TTIP & CETA DAY” op 20 september

Geachte Belgische verkozenen,

De trans-Atlantische handelsakkoorden van de Europese Unie met de Verenigde Staten (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership) en met Canada (CETA - Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement) zorgen voor een groeiende golf van verontwaardiging en ongerustheid bij de Belgische en Europese bevolking. Op 28 juni vraagt de Europese Commissie de overheden om zich uit te spreken over het al dan niet verderzetten van de TTIP-onderhandelingen en over de ondertekening van het CETA-verdrag op 22 september. TTIP en CETA zijn geen gewone handelsakkoorden, aangezien ze verregaande gevolgen hebben in verschillende sectoren: ze kunnen ten koste gaan van duizenden jobs, onze lonen verlagen, de arbeidsomstandigheden verslechteren, de gezondheidszorg en het onderwijs ‘vermarkten’, de veiligheid van producten verminderen, de leefbaarheid van kleinschalige landbouwbedrijven bedreigen, onze privacy aantasten en de ontwikkelingslanden op internationaal vlak nog verder in het nauw drijven.

Op welke manier? Door CETA en TTIP wordt de vrijheid van overheden om publieke diensten in te richten op een manier die hen schikt, drastisch teruggedrongen. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk om de financiële sector te reguleren om een nieuwe financiële crisis af te wenden en de bevolking niet met nog meer besparingsmatregelen op te zadelen. Maar door CETA en TTIP, riskeren de overheden ook minder ruimte te krijgen om dit te doen. Deze vrijhandelsakkoorden laten zakenlobby’s zelfs toe om nog voor onze parlementen aan zet zijn, rechtstreeks inspraak te hebben bij het opstellen van nieuwe regelgeving. Verder bieden deze akkoorden private investeerders de vrijheid om democratisch verkozen regeringen op verschillende niveaus aan te klagen via private tribunalen (Investor-to-state Dispute Settlement – ISDS of Investment Court System – ICS) waar de onpartijdigheid van de rechters niet verzekerd is. Deze private tribunalen kunnen de overheden verplichten zware financiële compensaties uit te betalen voor regelgeving die hun toekomstige winstmarges mogelijk beperkt. Voor inbreuken op de sociale en milieunormen, door overheden of private beleggers, voorzien de akkoorden daarentegen geen sanctiemogelijkheden. De akkoorden kunnen dus onze sociale zekerheid en milieunormen blootstellen aan concurrentie en naar een ‘race to the bottom’ leiden, terwijl ze aan de multinationals het privilege van een uitzonderingsrechtspraak gunnen. Dit alles samen maakt dat de reeds veel te grote macht van de businesswereld nog verder versterkt wordt ten nadele van het milieu, de werknemers, de consumenten en het algemeen belang. Waarom zouden we instemmen met al deze opofferingen ten behoeve van enkele belanghebbenden, terwijl een studie, eind 2014 gepubliceerd op basis van rekenmethodes van de Verenigde Naties, aantoont dat TTIP in Europa kan leiden tot een economische inkrimping van 0,3% tot 0,5% afhankelijk van de regio, een jaarlijks inkomensverlies van 3400 tot 5550 euro bij bepaalde arbeiders, het verdwijnen van 600.000 banen, en een belastingverlies tot 0,64% van het bbp. Vooral de landen in Noord- en West-Europa, waaronder België, zouden het slachtoffer zijn (1) .

Net daarom vragen we U, onze verkozenen, om de TTIP-onderhandelingen van 28 juni stop te zetten en om werk te maken van een rechtvaardig internationaal handelssysteem.

De verschillende regeringen dragen binnenkort de zware verantwoordelijkheid om te beslissen of België achter de ondertekening staat van het eerste trans-Atlantische handelsverdrag CETA. De Raad van de Europese ministers van handel van 22 en 23 september is hierbij een cruciaal beslissingsmoment. Met dit schrijven richten we ons tot alle Belgische verkozenen die volgens hun mandaat een van volgende verantwoordelijkheden dragen: arbeid, landbouw, milieu, consumenten, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, overheidsbegrotingen, onderwijs of duurzame ontwikkeling.
Heeft u er alles aan gedaan om zeker te zijn dat in het 1600 pagina’s tellende CETA niets ingaat tegen uw verantwoordelijkheden? Kan u dit ons verzekeren? Onze analyses hieromtrent zijn beschikbaar op www.stopCETA.be. De Europese Commissie probeert de voorlopige toepassing van CETA te bekomen nog voor onze parlementen geconsulteerd werden of hun goedkeuring gaven. Wij vragen onze Regeringen om dergelijke gang van zaken niet te steunen. Wij vragen hun vervolgens met aandrang om al het mogelijke te doen om te verzekeren dat het CETA akkoord wordt geïnterpreteerd als een gemengd akkoord.

Op 20 september organiseren we, op de vooravond van de Europese Ministerraad die beslist over de ondertekening van het CETA, een grote protestactie onder de naam “STOP TTIP & CETA DAY”. Wij zullen er onze Belgische handelsministers vragen om het CETA niet te ondertekenen.

We nodigen alle Belgische politici uit om deze oproep te beantwoorden, en om hun standpunt hieromtrent te verduidelijken vóór 20 september. Wij brengen de burgers hiervan op de hoogte, voorafgaand aan de vergadering van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten, die op 21 september hun beslissing rond CETA voorbereiden.

Hoogachtend en vastberaden,
Voor de Belgische stop TTIP & CETA campagne,
Marc Leemans, ACV, Voorzitter
Mario Coppens, ACLVB, Voorzitter
Paul Callewaert, Socialistische Mutualiteit, Algemeen secretaris
Geert Messiaen, Liberale Mutualiteit, Secretaris-generaal
Danny Jacobs, Bond Beter Leefmilieu, Algemeen Directeur
Luc Hollands, Flemish Milk Board
Wouter Hillaert, Hart boven Hard
Jan Reynaers, Masereelfonds
Karin Verelst, d19-20 Alliantie
Rudy De Leeuw, ABVV, Voorzitter
Luc Van Gorp, Christelijke Mutualiteit, Voorzitter
Xavier Brenez, Landsbond van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen, Directeur-generaal
Philippe Mayné, Neutrale Ziekenfondsen, Secretaris-generaal
Vincent de Brouwer, Greenpeace, Directeur
Jean-Philippe Ducart, Test-Aankoop
Bogdan Vanden Berghe, 11.11.11, Algemeen Directeur
Jos Vander Velpen, Liga voor Mensenrechten, Voorzitter
In de Media:
Mondiaal Nieuws

Alliantie Alliance Allianz d19-20