Alliantie Alliance Allianz d19-20

Verklaring van Barcelona

na "Pan-European Meeting" in Barcelona op 21 en 22 april 2016


 

21 april 2016:
In Barcelona zijn ongeveer 40 burgemeesters en wethouders van de Europese lokale autoriteiten verzameld om de stemmen van de lokale overheden met betrekking tot TTIP, CETA en Tisa te laten gelden. Deze dag werd afgesloten met de goedkeuring van de "Verklaring van Barcelona" over TTIP en CETA-vrije zones.

DE VERKLARING

Wij, burgemeesters en lokale verkozenen, deelnemers aan de eerste pan-Europese bijeenkomst van "Lokale Overheden en de Nieuwe Generatie Vrijhandelsovereenkomsten" verklaren wat volgt:

De Europese Commissie is met een mandaat van de Lidstaten onderhandelingen begonnen met de Verenigde Staten van Amerika met het oog op een Trans-Atlantisch Handels-en Investeringsakkoord (TTIP), met Canada voor een Allesomvattende Economische en Handelsovereenkomst (CETA), en een Overeenkomst over de Handel in Diensten (TiSA). De onderhandelingen over deze verdragen verlopen op een weinig transparante manier, en vormen een inbreuk op Europese normen over democratie en participatie.

Wij zijn van oordeel dat transparantie niet mag geofferd worden op het altaar van het handelsrecht. Lokale en regionale autoriteiten moeten deelnemende partij zijn bij het definiëren van een onderhandelingsmandaat.

Europa bevindt zich vandaag op een kruispunt. De verschillende crisissen die de Europese Unie ondervindt vereisen een politieke oplossing. Daarom denken wij dat Europa haar kernwaarden als uitgangspunt moet nemen voor haar beleid: solidariteit, respect voor vrijheden en rechtvaardigheid. Het is zeer twijfelachtig of deze nieuwe generatie handelsverdragen ten goede zullen komen aan de samenleving in haar geheel. Europa moet zijn economie ondersteunen door de versterking van de sociale, economische en ecologische rechten en het arbeidsrecht, en niet alleen door de uitbreiding van de markt.

Wij zijn zeer bezorgd dat deze verdragen een gevaar kunnen betekenen voor onze wetgevende bevoegdheid en voor het gebruik van overheidsgeld, onder andere voor openbare aanbestedingen, wat ernstige schade zou berokkenen aan onze opdracht de burgers bij te staan in basiskwesties als huisvesting, gezondheidszorg, milieu, sociale dienstverlening, onderwijs, sociale economie of voedselveiligheid. Al deze opdrachten kunnen het slachtoffer worden.

We worden ook gealarmeerd door het feit dat deze overeenkomsten de democratische principes kunnen op de helling plaatsen, door minder ruimte om op te treden en politieke beslissingen te treffen, en zo de keuzemogelijkheden voor de overheid in te perken. Als zulke maatregelen in voege treden zullen ze een directe weerslag hebben op de lokale democratie. We denken daarbij aan de Beslechting van Geschillen tussen Investeerders en Staten (ISDS) of het Hof voor Investeringsgeschillen (ICS), verder de Regelgevende Samenwerking die verwerkt zit in TTIP, en de aanpassingen aan de regels voor openbare aanbestedingen en openbare diensten.

Wij erkennen het belang van de handel in goederen en diensten voor het welzijn van de burgers, maar wij onderstrepen dat competitiviteit en economische groei niet de enige criteria mogen zijn die gebruikt worden voor vrijhandelsakkoorden zoals TTIP, CETA en andere zoals TiSA.

Wij denken dat de internationale handel aan criteria moet voldoen die het nauwe kader van de 'vrijhandel' ver overstijgen. Eerlijke handel, duurzaamheid, respect voor het arbeidsrecht, dat moet vooraan staan op de Europese agenda.

Als verkozen vertegenwoordigers denken wij dat het onze plicht is om onze lokale gemeenschappen en democratische instellingen te verdedigen als plaats voor debat en beslissing, en dat we het overheidsbeleid ten gunste van de bevolking moeten versterken, om zo het milieu te beschermen en het kleinbedrijf en de lokale economie te ondersteunen.

Daarom vragen wij dat de huidige onderhandelingen over TTIP en TiSA opgeschort worden totdat de lokale en regionale autoriteiten hun zeg gehad hebben.

Wij zijn fier op de mobilisaties van burgers, want die hebben het debat in Europa mogelijk gemaakt. Wij erkennen volop de rol die ze gespeeld hebben, en wij nodigen ze uit om de mobilisatie verder te zetten.

Om al deze redenen vragen wij dat de lopende onderhandelingen over TTIP en TiSA opgeschort worden, en dat er een nieuw mandaat wordt opgesteld, dat rekening houdt met de vraag van allen die tot nog toe niet gehoord werden. Wij roepen het Europees Parlement, de Raad en de nationale regeringen op om CETA niet te ratificeren.

Deze verklaring, die zal aangenomen worden door alle gemeenteraden hier vertegenwoordigd, en al degenen die nog zullen toetreden, zal overgemaakt worden aan de verantwoordelijken van de Europese Unie, de nationale regeringen en alle pertinente instellingen en organisaties.
Meer informatie vind je op: ttip-free-zones.eu

Alliantie Alliance Allianz d19-20